Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

kierownik: mgr Katarzyna Juszczak

tel.: 77 5414399

 

sekretariat / pracownik socjalny: 775414142

 

dyżurka pielęgniarek: 77 5414143

adres skrzynki e-mail:  

ZOL liczy 35 łóżek:

Usytuowany jest na IV piętrze budynku głównego Szpitala.

W ramach ZOL prowadzona jest terapia zajęciowa, rehabilitacja, treningi umiejętności społecznych (higieniczny, budżetowy, kulinarny) treningi psychoedukacyjne (trening lekowy), fototerapia, relaksacja. W ramach terapii zajęciowej pacjenci mogą korzystać z pracowni ceramicznej, stolarskiej, z zajęć plastycznych, biblioterapii, muzykoterapii.

 

Przyjęcie do ZOL-u odbywa się w trybie planowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i  Procedurą Kwalifikacji

 

Warunkiem przyjęcia do ZOL-u o profilu psychiatrycznym jest istnienie choroby psychicznej.

 

Do ZOL-u o profilu psychiatrycznym mogą być przyjęci pacjenci, których główne rozpoznanie choroby wg klasyfikacji ICD- 10 określone jest jako:

a) F00-09 Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi;

b) F20-29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;

c) F30-39 Zaburzenia nastroju (afektywne);

d) F70-79 Upośledzenie umysłowe.

 

WYKAZ DOKUMENTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ WNIOSEK do leczenia  ZOL:

 1. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

 2. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

 4.  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczego 

 5. Dokument o wysokości dochodu ( decyzja ZUS/KRUS/ zasiłki) oraz każdorazowo po zmianie decyzja o rewaloryzacji

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania 

 7.  W przypadku pacjenta ubezwłasnowolnionego zgoda opiekuna prawnego (postanowienie Sądu Rejonowego/decyzja o umieszczenie pacjenta w ZOL)

 8. Kserokopie dokumentacji medycznej (karty informacyjne leczenia szpitalnego)

 9. Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym.                                                                                                                

 

Dokumenty do pobrania: PDFDokumentyZOL.pdf

 

 

Wersja XML